Regulamin


NINIEJSZY REGULAMIN CZARTERU JACHTÓW STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMÓW NAJMU JACHTU ZAWIERANYCH PRZEZ TAMER

1. Warunki czarteru

1.1 Jacht przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków żeglownych na terenie Zalewu Szczecińskiego i innych akwenów z nim połączonych.

1.2 TAMER oświadcza, że Jacht zostanie wydany w stanie kompletnym, zdolnym do żeglugi i nie będzie posiadał wad fizycznych.

1.3 Jacht nie może zostać oddany w podnajem, bez zgody TAMER.

1.4 Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi w porcie Marina Karsibór

1.5 Wydanie Jachtu nastąpi w Dniu Wydania od godz. 14.00 Zwrot Jachtu nastąpi w Dniu Zwrotu do godz. 11.00

1.6 Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego Jachtu, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Najmu Jachtu.

1.7 Jacht powinien zostać zwrócony przez Najemcę jako czysty i wysprzątany, przy czym Najemca może zlecić TAMER wykonanie tych czynności za opłatą w wysokości 200 PLN słownie: dwieście PLN, w sytuacji wcześniejszego, przynajmniej dwudniowego uprzedzenia.

1.8 TAMER nie odpowiada za nie wydanie Jachtu w uzgodnionym terminie w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.

1.9 Rezerwacja jachtu jest wiążąca po wpłacie zaliczki w wysokości 30% czarteru i przesłaniu TAMER przez Najemcę podpisanej Umowy Najmu Jachtu.

1.10 Umowa Najmu Jachtu dostarczana jest Najemcy przez TAMER w wersji elektronicznej i nie wymaga podpisu ze strony TAMER

1.11 Dokumenty wymagane do wynajmu Jachtu to dowód osobisty Najemcy.

2. Płatności i kaucja

2.1 Najemca zapłaci TAMER czynsz najmu Jachtu w następujący sposób:

– Opłata rezerwacyjna (zaliczka) w wysokości 30% wartości czarteru, w terminie do trzech dni od daty otrzymania wstępnej rezerwacji.

– Pozostała część kwoty czynszu najmu płatna do dnia wydania Jachtu. Jacht nie zostanie Najemcy wydany do czasu zapłaty pełnej kwoty czynszu najmu, kaucji oraz ewentualnych opłat dodatkowych.

2.2 Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy mBank S.A. 35114020040000300275957167

2.3 Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego TAMER
2.4 Najemca do dnia wydania Jachtu jest zobowiązany do uiszczenia kaucji w wysokości 1 000 PLN słownie: jeden tysiąc PLN celem pokrycia ewentualnych szkód i roszczeń TAMER Kaucja zostanie zaliczona w całości na pokrycie ewentualnych szkód i roszczeń lub (w przypadku braku szkód lub roszczeń TAMER) zwrócona Najemcy w dniu wydania Jachtu TAMER przez Najemcę. Wysokość kaucji nie ogranicza dalej idącej odpowiedzialności Najemcy.

2.5 W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie, Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu.

2.6 W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 2.1 (pozostała część kwoty czynszu najmu), Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

2.7 Najemca zapłaci na rzecz TAMER karę umowną za opóźnienie w zwrocie Jachtu w wysokości 200% średniego jednodniowego czynszu najmu (czynsz najmu/ilość dni trwania umowy) za każdy dzień opóźnienia.

3. Zniżki

• Stały klient: 5%
• Min. 2 tygodnie czarteru: 5%
• Dwa lub więcej jachtów razem: 5%
• Wczesna rezerwacja i wpłata zaliczki do 31 marca: 5% (nie dotyczy weekendu majowego i Bożego Ciała)
• Studenci: 5% (maj i wrzesień)
• Maksymalny rabat: 15%

4. Opłaty dodatkowe

• UWAGA: Wszelkie, dopłaty należy zapłacić w dniu odbioru jachtu w porcie.
• Zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty – cena do uzgodnienia (w zależności od typu jachtu i portu zdania)
• Dopłata 40% za krótki czarter poniżej 4 dni.
• Kary potrącane z kaucji w Dniu Zwrotu jachtu:
1. Nieopróżnione/niedrożne WC – 200 PLN
2. brudny jacht po czarterze – 350 PLN
3. ponad standardowe sprzątanie (np. konieczność prania tapicerki)-450 PLN
4. Inne uszkodzenia jachtu – zgodnie z rzeczywistym kosztem naprawy.
Na jachcie obowiązuje zakaz chodzenia w butach (teak na pokładzie) z wyłączeniem obuwia dedykowanego do poruszania sie na jachtach pod rygorem utraty kaucji w całości.

5. Przekazanie jachtu

• Odbiór jachtu od godz. 14:00 w dniu przyjazdu (inne godziny do uzgodnienia).
• Zdanie jachtu do godz. 11:00 w dniu odjazdu (inne godziny do uzgodnienia).
• Odbiór i zdanie jachtu odbywa się w porcie Marina Karsibór

6. Inne informacje

• Jacht wypływający w rejs otrzymuje gratis:
1. nabitą butlę gazową
2. paliwo; zatankowany do pełna zbiornik, który należy uzupełnić przed oddaniem jachtu
3. zatankowaną wodę pitną
• Jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie.
• Cumowanie w porcie macierzystym.
• Jacht posiada ubezpieczenie ALLIANZ, OC, NNW, silnik ubezpieczony od kradzieży.
• Zabrania się zabierania na jacht zwierząt.
• Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia pod rygorem utraty kaucji w całości.

7. Warunki używania jachtu i odpowiedzialność

7.1 Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht od chwili jego wydania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie własne jak i osób, którym Jacht powierza.

7.2 Jacht będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie OC NNW, silnik ubezpieczony od kradzieży, przy czym Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w zakresie w jakim jacht nie jest objęty ubezpieczeniem, jak również w sytuacjach, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączna (np. spowodowanie szkody w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy).

7.3 Wszelkie usterki, kolizje, wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie, Najemca powinien niezwłocznie zgłosić TAMER na podany wcześniej numer telefonu oraz sporządzić szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez Najemcę odpowiednich służb i instytucji.

7.4 W przypadku utraty lub uszkodzenia wyposażenia lub elementów Jachtu, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości wartości odtworzenia ustalonej przez Wynajmującego. Należności określone w powyższym zdaniu poprzedzającym są wymagalne w dniu zwrotu Jachtu.

7.5 Jacht powinien być użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, dobrej praktyki żeglarskiej i dobrych obyczajów.TAMER nie odpowiada za przestoje Jachtu wynikające z winy Najemcy.

7.6 Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem Jachtu obciążają Najemcę, przy czym nie mogą powodować uszkodzenia Jachtu.

7.7 Jacht wyposażony jest w kamizelki ratunkowe ……. szt przeznaczone dla osób dorosłych, o kamizelki ratunkowe dla dzieci, Najemca musi zadbać we własnym zakresie.