Umowa


UMOWA NAJMU JACHTU

zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

1) TAMER
71-748 Szczecin,ul.Kaskadowa 20,NIP 8551107258, REGON 320982640
Tel.(0048) 662103388
zwanym dalej w treści umowy WYNAJMUJĄCYM.
a:
2) ………………………………………………………………………………………..,
Zamieszkałym: ..……………………………………………………………………………….,
seria i nr dow. Osobistego: …………………………………………………………………….,
wydanego przez: ……………………………………………………………………………….,
PESEL: ……..……………………………, tel. kom: …………………………………………,
Adres email: ……………………………………………………………………………………,
zwanym dalej w treści umowy NAJEMCĄ.

§ 1
PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem najmu jest turystyczny jacht motorowy: ……….,

§ 2
CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa najmu zawarta jest na czas określony, tj.
od dnia………………………………………………………………
do dnia………………………………………………………………

§ 3
CZYNSZ NAJMU

Czynsz najmu za okres trwania umowy wynosi…………………………. PLN (słownie…………………………………………………………………………….)

§ 4
POSTANOWNIENIA DODATKOWE

4.1 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z doręczonym mu przez Wynajmującego regulaminem czarteru jachtów motorowych i regulamin ten w całości akceptuje.
4.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o umowie najmu.
4.4 Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo dla siedziby Wynajmującego sądowi powszechnemu.
4.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYNAJMUJĄCY                                                                                                                                                    NAJEMCA